Ochrana osobných údajov

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Rekreačný dom Shalom sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila k spokojnosti svojich klientov.

Rekreačný dom Shalom  spracováva len tie osobné údaje,  na ktorý tá ktorá osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan. čl. 6 ods. 1., písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov…, alebo ktoré sú potrebné na poskytnutie (a zlepšenie) našich služieb Vám. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne pohlavie, titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,  adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa.

Ubezpečujeme Vás, že rekreačný dom SHALOM  prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete, medzi ktoré patria najmä:

1. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a každý je viazaný povinosťou mlčanlivosti.

2. Rekreačný dom SHALOM nebude nikdy zdieľať Vaše osobné informácie so žiadnou spoločnosťou tretích strán, ktorá ich plánuje použiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.  

 3.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti tieto účely:  a,v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 253/1998 Z. z.  b, v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a c,súdnym orgánom, ak: si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.

4.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje hlavne :

a,za účelom rezervácie pobytu a  následnej administratíve s tým spojenej

b,vybavovanie sťažností

c,poskytovania služieb súvisiacich s pobytom, ktoré spoločnosť poskytuje v spolupráci so svojim zmluvným  partnerom spoločnosť TMR a.s.a Klaster Liptov -združenie cestovného ruchu za účelom zľavových kariet  Liptov region card a Gopass karty

5. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu plnenia zákonnej povinnosti počas doby určenj tým ktorým zákonom .

6. Rekreačný dom SHALOM vykoná výmaz údajov na základe žiadosti  osoby, ktorej sa to týka na účely marketingu a to bez zbytočného odkladu. Výmaz údajom pre iný účel ako marketing  je posudzovaní podľa   jednotlivých zákonných noriem.

7.Využívaním služieb rekreačného domu ShALOM klient súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spacúvaním svojich osobných údajov. V prípade, že sa klient rozhodne využiť ponúkané  ubytovacie služby je povinný poskytnúť svoje osobné údaje pre účely a v  rozsahu tu uvedenom.

8.Rekreačný dom SHALOM zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie   s klientom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky klientom. Respektívne cez iné reklamné portály, ktoré  zabezpečujú  služby spojené s ubytuvávaním, na ktorých  naše ubytovacie zariadenie  figuruje.Osobné údaje klientov sa zaznamenávajú počítačovou formou   a sú uložené v zaheslovanom počítači a  písomne v ubytovacej knihe, ktorá je strážená kompetentnou osobou na to určenou.

9. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za spracovávanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým je Zuzana Šiarniková  kontakt tel. 0907871649 , shalom@shalom.sk