Niektoré údaje, poskytnuté pri rezervovaní ubytovania v Rekreačnom dome SHALOM, Smrečany 197, PSČ 032 05 (ďalej len "Rekreačný dom SHALOM"), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Rekreačný dom SHALOM sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.

Rekreačný dom SHALOM zhromažďuje, získava a spracúva osobné údaje najmä na účely vykonávania nasledujúcich činností alebo v súvislosti s nimi:

- rezervácia pobytu a administrácia s tým spojená,
- poskytovanie služieb súvisiacich s pobytom, ktoré spoločnosť poskytuje v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi,
- vybavovanie sťažností a reklamácií.

Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, príp. účastníka pobytu, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia. Vzhľadom na skutočnosť, že osoba vykonávajúca rezerváciu pobytu alebo služby môže rezerváciu vykonať pre niekoľko osôb, je nevyhnutné, aby poskytla spoločnosti osobné údaje všetkých osôb, pre ktoré rezerváciu vykonáva.

Rezervácia pobytu

Osobné údaje uvedené vyššie, poskytnuté klientom pri rezervácii pobytu umožňujú riadne a včasné zabezpečenie ubytovania, stravovania a ďalších služieb, ktoré klient pri rezervácii požaduje. Takto poskytnuté údaje sa tiež použijú v prípade potreby kontaktovania klienta z dôvodu rôznych zmien v jeho rezervácii.

Služby poskytované v súvislosti s pobytom

Rekreačný dom SHALOM poskytuje služby súvisiace s pobytom v rozsahu zabezpečenia potrieb klientov. Na zabezpečenie potrieb je nevyhnutné, aby spoločnosť poskytla zmluvnému partnerovi osobné údaje klientov v nevyhnutnom rozsahu, spravidla meno a priezvisko.

Reklamácie

Pri vybavovaní reklamácií je nevyhnutné poskytnúť majiteľom Rekreačného domu SHALOM  okrem osobných údajov uvedených v úvode aj ďalšie dodatočné údaje, ako napr. číslo účtu, názov banky, v ktorej má klient otvorený účet a pod.

Zhromažďovanie, získavanie a spracúvanie osobných údajov

Rekreačný dom SHALOM zhromažďuje a získava osobné údaje výlučne na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s klientom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky klientom. Osobné údaje klientov sa zaznamenávajú počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme spoločnosti.

Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom klientov majú iba majitelia Rekreačného domu SHALOM, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov Rekreačný dom SHALOM poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb v súvislosti s realizáciou pobytov a služieb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.

Súhlas klienta

Využívaním služieb Rekreačného domu SHALOM klient, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. V prípade, že sa klient rozhodne využiť ponúkané služby, je povinný poskytnúť svoje osobné údaje pre účely a v rozsahu tu uvedenom. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Aktivní dovolená na Liptově a v Západných Tatrách - Roháčích !

PŘIHLÁŠENÍ

NAŠI PARTNEŘI

Klaster Liptov